Naputak suradnicima

31.10.2014

Časopis "OBRAZOVANJE ODRASLIH" objavljuje izvorne znanstvene, stručne, pregledne i ostale radove koji neposredno ili posredno referiraju tematiku obrazovanja odraslih i kulture u Republici Hrvatskoj i svijetu kao i prikaze hrvatskih i stranih knjiga i časopisa.

Časopis objavljuje samo prethodno neobjavljene radove. Radovi se dostavljaju u dva istovjetna primjerka, otisnuti samo s jedne strane papira formata A4. Treba pisati s dvostrukum proredom (30 redaka na stranici) i većim marginama (60 znakova u redu). Sve stranice treba numerirati. Uredništvo pridržava pravo da rukopise redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskoga književnoga jezika. Rukopisi se ne vraćaju. Radovi se dostavljaju na adresu: Časopis "Obrazovanje odraslih", Andragoški centar, 10 000 Zagreb, Vlaška 65, tel/fax: 01/4553-648,4556-823, e-mail: andragoski-centar@zg.htnet.hr

Molimo suradnike za poštivanje slijedećih naputaka:

I Radovi

 1. Opseg radova, uključujući sažetak, bibliografiju, bilješke i mjesto za grafičke prikaze može iznositi najviše do 25 stranica.
 2. U gornjem kutu prve stranice treba stajati ime i prezime autora. Ispod toga navodi se naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen. Za dvostruki prored niže navodi se naslov rada velikim slovima.
 3. Grafički prilozi moraju biti izrađeni crno-bijelo na zasebnim listovima, ne većim od A4 formata. U tekstu treba označiti mjesto i broj svakog grafičkog priloga. Grafički se prilozi dostavljaju u dva prmjerka: jedan sadržava samo grafičke elemente a drugi samo tekst i sve potrebne opise i tumačenja.
 4. Svaki puta kada se u tekstu navode tuđe sintagme, ideje, podaci, pojmovi i sl., izvor se daje u tekstu a ne u bilješkama. Referenca se stavlja u zagrade te sadrži prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju navoda, stranicu (primjer: Delors, 1988:23). Ako rad ima dva autora treba navesti prezime oba a ako ima tri ili više autora onda se koristi izraz "i suradnici" (primjer: Delors i sur.,1988:64). Sve reference u tekstu navode se kao i prvi puta. U popisu literature na kraju rada treba navesti pune podatke o svim djelima koja se spominju u referencama.
 5. Bilješke se označavaju arapskim brojkama povrh zadnjeg slova riječi na koju se odnose a prilažu se na posebnom listu s navedenim imenom i prezimenom autora, naslovom rada i oznakom "bilješke".
 6. U popisu literature treba navesti sve radove koji se referiraju ili navode u tekstu, i to abecednim redom prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora, primjerice:
  Elias, N. (1996). O procesu civilizacije.Zagreb.Antibarbarus
  Delors, J.J. i sur. (1998). Učenje - blago u nama.Zagreb.Educa
 7. Sažetak rada, opsega 200 do 250 riječi, treba ukazati na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak. Sažetak se prilaže na posebnom papiru s navedenim imenom i prezimenom autora, naslovom rada i oznakom "sažetak". Na kraju sažetka, pod oznakom "Ključne riječi" treba abecednim redom navesti najvažnije pojmove koji se obrađuju u tekstu.

II Recenzije

Recenziraju se domaća ili strana izdanja koja nisu starija od dvije godine. Opseg recenzija može iznositi najviše do 8 stranica. Na prvoj stranici, u gornjem lijevom kutu, navodi se ime i prezime autora djela koje se recenzira. U slijedećem retku piše se, velikim slovima, naslov djela a ako postoji podnaslov onda se on piše malim slovima ispod naslova. U idućem retku daju se slijedeći podaci: naziv izdavača, mjesto izdavanja, godina izdavanja i broj stranica. Recenzija se potpisuje na kraju punim imenom i prezimenom.

III Prikazi

Prikazi knjiga (pregled sadržaja i temeljnih problema rada koji se prikazuje) formalno se pišu jednako kao i recenzije. Opseg prikaza može iznositi najviše 4 stranice.

U prikazima časopisa, na početku prve stranice piše se, velikim slovom, naslov časopisa. U slijedećem retku navodi se godište (volumen), broj u okviru godišta, mjesto mjesec i godina izdanja. Na 2-3 stranice daje se prikaz jednog od značajnijih radova. Iznad teksta prikaza toga rada navodi se ime i prezime autora te u novom retku, velikim slovima, naslov rada. Prikaz časopisa potpisuje se kao i recenzija.

Kategorije radova

Izvorni znanstveni članak sadrži originalne teorijske ili praktične rezultate istraživanja.

Prethodno priopćenje sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih članaka. U priopćenju se mogu dati rezultati eksperimentalnih istraživanja, odnosno istraživanja u tijeku, rezultati kojih, zbog aktualnosti traže brzo objavljivanje.

Pregledni članak sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenoga područja teorije, metodologije ili primjene s kritičkim osvrtom ii procjenom. Citirana literatura mora biti dovoljno cjelovita da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje.

Stručni članak ne mora biti vezan uz originalna istraživanja već sadrži doprinos primjeni poznatih znanstvenih rezultata i teorija, prikaz teorijskih koncepcija i znanstvenih istraživanja te njihovoj primjeni u praksi.

Izlaganje sa znanstvenog skupa je priopćenje podneseno na znanstvenom skupu i prezentirano u pisanom obliku.

Ostalo su svi ostali radovi (recenzije, prikazi, vijesti) ili radovi koji se ne mogu kategorizirati.

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr