Cjeloživotno učenje u Europi

Dvije stotine delegata iz Europe, Sjeverne Amerike i središnje Azije sudjelovalo je na međunarodnoj konferenciji «Cjeloživotno učenje u Europi: Ostvarivanje ciljeva EFA i Agende CONFINTEA V», održanoj u Sofiji, Bugarska, od 6. do 9. studenoga 2002. godine. Sudionici su bili ministri, članovi parlamenata, dužnosnici vlada i multilateralnih organizacija, predstavnici ne-vladinih organizacija, istraživači i stručnjaci u obrazovanju odraslih. Konferencija je organizirana u suradnji Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Bugarske, UNESCO-a i UNESCO-vog Instituta za obrazovanje, Glavnog direktorata za obrazovanje i kulturu Europske komisije, Europskog udruženja za obrazovanje odraslih (EAEA) i Instituta za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (IIZ/DVV).

Na konferenciji su potvrđeni stavovi o obrazovanju odraslih izloženi u akcijskom planu Obrazovanja za sve (EFA) iz Dakara, u Agendi CONFINTA-e V (zaključci V. Svjetske konferencije o obrazovanju odraslih, održane u Hamburgu 1997.) i njenom follow-up izvješću, te politici Europske komisije o obrazovanju i cjeloživotnom učenju. Posebno je istaknuta potpora politici cjeloživotnog učenja Europske komisije u području jednakosti spolova i interkulturalnog učenja, borbe protiv rasizma i ksenofobije, promicanja društvene uključenosti te uključenosti starijih učenika i osoba s posebnim potrebama.

Poziv na akciju

Poziv na akciju konferencije u Sofiji izraz je podrške za izvrstan dosadašnji rad na području EFA, CONFINTEA-e V i cjeloživotnog učenja te naglašava potrebu za daljnjim napretkom u provođenju politike EFA, CONFINTEA V i cjeloživotnog učenja. I dok pozdravljamo napore da se politikama EFA i cjeloživotnog učenja obuhvati školska populacija, želimo istaknuti da se obrazovnim potrebama odraslih u mnogim zemljama ne pridaje potrebna pažnja. Vjerujemo da su pismenost i obrazovanje ljudska prava koja pripadaju svima, bez obzira na životnu dob, kao što je posebno naglašeno Akcijskim planom Desetljeća pismenosti Ujedinjenih naroda (UNLD). Također smatramo da postoji opasnost da EFA zadobije značenje obrazovanja za sve osim za odrasle. Uvjereni smo da obrazovne potrebe odraslih u zemljama u razvoju ne smiju ostati neriješene, jer je povećanje opće obrazovne razine roditelja ključni čimbenik za postizanje obrazovnih ciljeva kod mladih, te za postizanje sveukupnih razvojnih ciljeva.

Problemi uočeni na konferenciji

 1. Postoji potreba za većom usklađenosti unutar i između raznih obrazovnih politika, utvrđenih u međunarodnim organizacijama aktivnim na ovom području.
 2. Obrazovanje odraslih nema potreban prioritet u okviru primjene EFA politike u velikom broju zemljama.
 3. Također, iako politike cjeloživotnog učenja sadrže naglasak na obrazovanje odraslih, u mnogim zemljama se ne posvećuje dovoljna pažnja ulozi obrazovanja odraslih u procesu cjeloživotnog učenja.
 4. Agenda CONFINTEA V zahtijeva usklađene napore, nacionalne i međunarodne, u koje će se uključiti širi krug zainteresiranih. Međutim, mnoge zemlje moraju povećati napore u ispunjavanju obveza iz Hamburga te bolje koordinirati sve aktivnosti na nacionalnoj razini u primjeni Agende.
 5. U većini zemalja sudionica nedostaju politike, okvirna načela i strukture potrebne za unapređenje obrazovanja odraslih. Potrebe uključuju novo zakonodavstvo, odgovarajuću financijsku potporu, primjerene institucionalne strukture, efikasne administrativne sustave te uvjete koji podupiru uspješna partnerstva i lobiranja.
 6. Na konferenciji je uočeno da neformalno i informalno obrazovanje odraslih nemaju jednaki status kao i formalno. Također je primijećeno da se u većini zemalja sredstva za obrazovanje odraslih dodjeljuju u svrhu zapošljavanja, a nauštrb obrazovanja odraslih u svrhu aktivnog građanstva i samoispunjenja.
 7. Iako je na konferenciji pozdravljena uravnoteženost spolova kao primjer dobre prakse, primijećena je opća odsutnost praćenja jednakosti spolova u politici i odredbama obrazovanja odraslih u mnogim zemljama.
 8. Sudionici konferencije izrazili su zabrinutost zbog sve većeg zanemarivanja obrazovanja odraslih za temeljne vještine, što je vidljivo iz smanjenog financiranja za ciljeve obrazovanja u kulturi, zdravstvu, demokratskom građanstvu i održivom razvoju.
 9. Izražena je zabrinutost zbog toga što u politici i odredbama obrazovanja odraslih nisu uvijek prisutni pristupi usmjereni na učenike i njihovo aktivno sudjelovanje.
 10. Nadalje, izražena je zabrinutost zbog sporog procesa priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih.
 11. Pojedini sudionici imali su znatnih poteškoća u podnošenju nacionalnih izvješća o ostvarivanju različitih ciljeva programa i politike EFA, CONFINTEA V i cjeloživotnog učenja. Stoga je potvrđena potreba za redovnim i dosljednim izvješćima o napretku u ostvarivanju postavljenih ciljeva.
 12. Postoji premalo mogućnosti za međunarodne razmjene u istraživanjima, metodologiji, kurikulumu, modelima, okvirnim načelima i praksi.

Preporuke poziva na akciju

Poziv na akciju konferencije u Sofiji upućen je «na znanje svima na koje se odnosi», posebno onima koji imaju mandat i moć za poduzimanje aktivnosti pri ispunjavanju niže navedenih preporuka. Ključni čimbenici u području obrazovanja su UNESCO, Europska komisija, Europski parlament, Nordijsko vijeće ministara, Vijeće Europe, OECD, nositelji vlasti na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama, društveni partneri i ne-vladine organizacije.

 1. Preporučujemo da se naporima UNESCO-a i Europske komisije pridoda veći prioritet u cilju dosljednosti između i unutar ciljeva EFA, CONFINTEA-e V i cjeloživotnog učenja. Kako taj rad napreduje, vjerujemo da specifični ciljevi cjeloživotnog učenja unutar svake od tih inicijativa zahtijevaju veću prepoznatljivost, kako bi bili ostvareni.
 2. Potičemo na stavljanje jednakog naglaska obrazovnim mogućnostima u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju. Nužno je poticati partnerstvo između statutarnih, ne-vladinih i društvenih partnera u rješavanju različitih potreba obrazovanja odraslih diljem svijeta.
 3. Potrebno je povećati financiranje formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja odraslih u zemljama koje još nisu ispunile svoje obveze na tom području.
 4. Vlade na svim razinama trebale bi osigurati da obrazovanje odraslih ostaje eksplicitan i integrirani element unutar njihove politike i prakse cjeloživotnog učenja. Potrebno je pridodati visoku važnost stvaranju lokalnih, regionalnih i nacionalnih načela i struktura koji su potrebni za razvoj, koordinaciju, kvalitetno vođenje, evaluaciju i financiranje potreba obrazovanja odraslih i to na svim razinama vlasti koje su odgovorne za obrazovanje sukladno ustavnom uređenju.
 5. Osim čitanja, pisanja, matematičkih i ICT vještina, predlažemo da se odredbe osnovnog obrazovanja odnose i na vještine i znanja potrebne za napredak svake osobe u aktivnom sudjelovanju u društvenom, kulturnom, političkom i ekonomskom životu svoje zajednice.
 6. Prioritet je razviti pristupe i prakse usmjerene na učenike te poticati aktivno sudjelovanje učenika na svakom stupnju obrazovnog procesa od planiranja do vrednovanja.
 7. Potrebni su opsežni sustavi prikupljanja lokalnih, regionalnih i nacionalnih statističkih podataka za obrazovanje odraslih. Ti podaci su osnova za izradu mjerila, procjenu potreba, planiranje, praćenje, izvještavanje, vrednovanje i međunarodnu usporedbu. Statistike o zapošljavanju trebale bi sadržavati dio o zapošljavanju u obrazovanju odraslih u državnim, komercijalnim, ne-vladinim i privatnim sektorima.
 8. Vjerujemo da su redovita izvješća o uspjesima u postizanju ciljeva obrazovanja odraslih nužnost. To se podjednako odnosi na EFA i na Agendu CONFINTEA V. Stoga preporučujemo da se nacionalnim zainteresiranim stranama i UNESCO-u podnose godišnja izvješća o napretku.
 9. Potrebu za godišnjim izvješćima treba naglasiti u polugodišnjem izvješću CONFINTEA V+VI. Nadalje, «Pravo na cjeloživotno učenje» tzv. «Shadow Report» o dosadašnjem napretku prioriteta CONFINTEA-e V, koji pripremaju ne-vladine organizacije pod pokroviteljstvom Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih (ICAE), trebao bi biti sastavni dio izvješća za 2003. godinu.
 10. Potrebno je razviti mjerila, indikatore te pravila nadgledanja i izvještavanja kako bi godišnja izvješća bila pripremljena i potpuna. UIE bi trebao imati ključnu ulogu u razvoju tih sredstava, te uspostavljanju i radu EFA opservatorija za europsku regiju u suradnji s UNESCO-vim Istitutom za statistiku (UIS).
 11. Nadalje, potrebno je razvijati i koristiti strategije te kvalitativne i kvantitativne metode za praćenje jednakosti spolova u obrazovanju odraslih.
 12. Nužno je razviti sveobuhvatne sustave priznavanja i vrednovanja formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih. Ključni dio trebao bi biti sustav priznavanja prethodnog obrazovanja.
 13. Neophodno je proširiti međunarodnu suradnju i mogućnosti interkulturalnog učenja kako bi se obogatile politika i praksa u obrazovanju odraslih te pridonijelo miru i pomirenju, posebice na Balkanu, Kavkazu i Mediteranu.
 14. Preporučujemo pokretanje partnerstva između Europe i Afrike u EFA programu na temelju rezultata «Izvješća provedbe Obrazovanja za sve 2002: Ispunjenje naših zajedničkih obveza» te činjenice da su mnoge zemlje sudionice na konferenciji donatori zemljama u razvoju. Afričkim zemljama, koje s trenutnom stopom napretka neće moći prepoloviti stupanj nepismenosti odraslih do 2015. godine, treba osigurati sredstva u okviru predloženog partnerstva kako bi ostvarile taj cilj tijekom Desetljeća pismenosti UN-a 2003.-2012.
Datoteke uz članak
Deklaracija Cjeloživotno učenje u Europi 99.84 kB

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr