Počela provedba projekta „Karijera i obrazovanje u skladu – za sve“

H rvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta (HZPOU) je 26. siječnja 2011. godine započela provedbu projekta „Karijera i obrazovanje u skladu – za sve“ u sklopu grant sheme „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“ unutar IV. komponente IPA/e. Partneri u projektu su SELECTIO d.o.o.,Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) Područna služba (PS) Šibenik te portal MojPosao, a suradnik u projektu je HZZ PS Zagreb.

Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 115.871,85 eura te ga financira Europska unija, a HZPOU i partneri projekta ga sufinanciranju s 15,48% iznosa.

Cilj projekta je uspostaviti novu uslugu u pučkim otvorenim učilištima (POU) - kvalitetno savjetovanje za planiranje i razvoj karijere. Polaznici će imati priliku analizirati svoje mogućnosti za razvoj karijere i usmjeriti se na obrazovne programe kojima će najbolje iskoristiti vlastite potencijale, pri čemu će se uzimati u obzir potrebe lokalnog tržišta rada. Uvođenje usluge doprinijet ćeusklađenju tržišta rada i obrazovnih mogućnosti. Projektom su obuhvaćeni polaznici 14 pučkih otvorenih učilišta u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Šibensko-kninskoj županiji te 20 zaposlenika unutar tih Učilišta.

Glavne aktivnosti projekta

1. Podizanje zapošljivosti pojedinaca kroz cjeloživotno učenje

Kako bi se razvila kvalitetna usluga karijernog savjetovanja u POU, provest će se analiza postojećih praksi za procjenu obrazovnih potreba na lokalnoj razini. Na taj će način nova usluga najbolje odgovarati obrazovnim potrebama odraslih u skladu s potrebama tržišta rada.

U nastavku će se pružiti relevantne informacije o obrazovnim mogućnostima i cjeloživotnom učenju putem tiskanih materijala te okruglih stolova za poslodavce.

Konačno, provest će se pilot implementacija usluge karijernog savjetovanja koja će pružiti analizu obrazovnih potreba za pojedince i poslodavce.

2. Podizanje kapaciteta POU za podršku u karijernom razvoju

U 14 POU će se provesti interna analiza i procjena kapaciteta za pružanje usluge karijernog savjetovanja i analize obrazovnih potreba. U svrhu pružanja nove usluge, stručnjaci će razviti alate za procjenu i karijerno savjetovanje, priručnike i radne materijale, a koristit će se i HZZ-ov računalni program „Moj Izbor“ te novi IT softver za potrebe PUO. Informacije dobivene tim programima će dati jasan i sveobuhvatan pregled individualnog razvoja polaznika.

Kroz projekt će se provesti obuka 20 karijernih savjetnika pri POU koji će proći petodnevni trening te steći znanja i vještine potrebne za pružanje usluga karijernog savjetovanja i procjene obrazovnih potreba.

Za vrijeme trajanja projekta bit će uspostavljen help desk koji će pomoći pri osnivanju centra za karijerno savjetovanje u POU, a karijernim savjetnicima će nakon obuke biti pružena pomoć u upotrebi znanja i vještina stečenih na obuci i korištenju alata za provođenje usluge.

Očekivani rezultati projekta

Očekuje se da će nakon provedbe projekta pučka otvorena učilišta (POU) uspješno provoditi procjenu karijernih mogućnosti i time pomoći odraslima u stvaranju individualnih planova cjeloživotnog učenja. Nadalje, očekuje se da će pojedinci (posloprimci) i poslodavci biti spremni uložiti u cjeloživotno učenje, jedni kako bi povećali vlastitu zapošljivost, a drugi konkurentnost.

U suradnji s partnerima i suradnicima u projektu, i nakon završetka financiranja od strane EU-a, nastavit će se s aktivnostima pružanja usluge karijernog savjetovanja i procjene obrazovnih potreba pri POU. Osim u 14 POU u kojima će inicijalno biti uvedena usluga karijernog savjetovanja, usluga će se uvesti i u ostalim PUO, a HZPOU će imati glavnu ulogu u koordinaciji i razmjeni iskustva i znanja među pojedinim POU.

Uloge partnera u projektu

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta , kao nositelja projekta, upravlja projektom i aktivno je angažirana u provedbi svih projektnih aktivnosti kroz sudjelovanje u projektnom timu, promicanje ideje projekta prema zajednici i osmišljavanje mogućnosti za postizanje održivosti ove ideje.

SELECTIO d.o.o. , vodeća tvrtka za upravljanje ljudskim resursima u Hrvatskoj, kao partner u projektu, ima ključnu ulogu u analizi procjena obrazovnih potreba za pojedince i poslodavce. Također, stručnjaci SELECTIO-a će kreirati alat za procjenu i karijerno savjetovanje te obučiti 20 karijernih savjetnika, zaposlenika POU.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Šibenik , kao partner u projektu, pruža stručnu podršku HZPOU pri pružanju informacija o obrazovnim potrebama i mogućnostima i cjeloživotnom učenju te SELECTIO-u pri razvoju alata i obuci za karijerno savjetovanje.

MojPosao, vodeći portal za zapošljavanje u Hrvatskoj, osigurat će vidljivost projekta putem online kampanje i pripreme tiskanih materijala.

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr